Zapewnimy sprawiedliwe wprowadzanie neutralności węglowej

Gminy stworzą polityki użytkowania gruntów uwzględniające ochronę i przywracanie walorów przyrodniczych

Popieramy projekty związane z wiązaniem dwutlenku węgla oraz rekultywację terenów podmokłych

Popieramy wytwarzanie energetyki wiatrowej mające na uwadze ochronę przyrody i środowiska

Zapewnimy ochronę ekosystemów, a zalesianie i rekultywacje gruntów będą prowadzone z poszanowaniem różnorodności biologicznej

Będziemy zachęcać gminy do promowania zmiany źródeł pozyskiwania energii we wszystkich dziedzinach życia społeczeństwa

Zapewnimy edukację w kwestiach środowiskowych i klimatycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych

Ograniczymy marnowanie żywności na szczeblu samorządowym

Zwiększymy podaż żywności, której produkcja pozostawia niski ślad węglowy

Będziemy wspierać wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym we wspólnych działaniach gmin w zakresie utylizacji odpadów i tematu kanalizacji

Gminy będą prowadzić zieloną księgowość„” oraz będą miały na uwadze kwestie środowiskowe przy zakupie towarów i usług

Wzmocnimy ochronę przed katastrofami naturalnymi, m.in. poprzez rozbudowę umocnień chroniących przed powodziami, lawinami i osuwiskami.

Zwiększymy znaczenie komitetów ochrony przyrody i zapewniamy ich zaangażowanie w kwestiach planistycznych

Wszystkie działania związane z planowanie powinny uwzględniać kwestie ochrony środowiska, klimatu oraz zdrowia publicznego